Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i
informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny kliencie: dbamy o Twoje prawa i szanujemy Twoją prywatność!

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE
INTERNETOWYM

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu i Serwisu Internetowego ma charakter
informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców
lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede
wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora
w Sklepie i Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania
danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w
zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi
analitycznych.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu i
Serwisu Internetowego jest firma

DoMam Martyna Gąsior

Ul. Starowolskiego
2a/6a

33-100 Tarnów

NIP 8733239729

REGON: 389902103

Poczta email: domam.newsletter@gmail.com

zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu i
Serwisu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe w Sklepie i Serwisie Internetowym przetwarzane są przez
Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia
RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest
dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez
korzystającego ze Sklepu i Serwisu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta
jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z
Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie
Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej
polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy
Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem
skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest
w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce
zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych
danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest
uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu
Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych
jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych
(np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub
rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże
obowiązków.

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów
osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności
jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane
zgodnie z prawem;

(2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne
w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób
zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
organizacyjnych.

1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i
wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane
przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne
zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce
prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep
Internetowy, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie
z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na
stronach Sklepu Internetowego.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w
przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej
jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4)
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest
dzieckiem.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo
zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki
prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i
Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym
punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania
danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE
INTERNETOWYM

3.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych
przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego
Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient
decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór
osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane
osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie
będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora.

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w
następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w
następującym zakresie:

4. ODBIORCY DANYcH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji
zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z
usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier,
czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług
takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by
przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób,
których dane dotyczą.

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i
nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii
odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to
niezbędne do

realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie
niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru
osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z
Administratorem.

4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być
przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.3.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta,
który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką
pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu
przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania
dostawy Produktu Klientowi.

4.3.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w
przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi
płatności realizowanej przez Klienta.

4.3.3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne,
informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie
działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego
pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania
komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty
elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i
udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane
dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w
przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania
danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.3.4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający
Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro
księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie
jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu
przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w
art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach
– istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i
przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane
dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki
prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

5.2. Administrator może korzystać w Sklepie i Seriwise Internetowym z
profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na
jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia
Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w
Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym
może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego,
przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który
może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też
zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu
Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy
będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych
warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3. Profilowanie w Sklepie i Serwisie Internetowym polega na automatycznej
analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego
np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony
konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę
dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem
takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych
danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji,
która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie na nią wpływa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia –
osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia
zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych.
Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21
Rozporządzenia RODO.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane
przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane
przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz
prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem
nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją –
wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1
lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes
administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych
osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw
do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której
dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są
przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą,
ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących
jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem
bezpośrednim.

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki
prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie
stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora
wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza
kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci
plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby
odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera,
laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego
urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe
informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć
m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas
korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących
celach: 7.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie
Internetowym i pokazywania, że są zalogowani; 7.2.2. zapamiętywania Produktów
dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia; 7.2.3. zapamiętywania danych z
wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu
Internetowego; 7.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do
indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru
czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu
Internetowego; 7.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających
sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego; 7.2.6. remarketingu, to jest
badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową
analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa
kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam
dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają
oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook
Ireland Ltd.;

7.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku
domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia
warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki
internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub
całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim
wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu
Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki
Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów
w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

7.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne
z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep
Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez
ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy
odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików
Cookies.

7.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies
oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach
internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na
poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce
Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce
Opera

w przeglądarce
Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

 

7.6. Administrator może korzystać w Sklepie i Serwisie Internetowym z usług
Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc.
(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają
Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane
przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw.
dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania
statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają
charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych
osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator
korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak
źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich
zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i
przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne
oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7.7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania
Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego –
w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę
Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.8. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel
Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga
Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie
działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom
dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz
znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.9. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia
reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką
prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu
Internetowego Administratora

 

Scroll to Top