Regulamin

Regulamin

SPIS TREŚCI:

 

1. POSTANOWIENIA
OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ
ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA
2014 ROKU)
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy www.sklep.domam.com.pl
dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w
Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta
niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce
stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia
niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek
praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów
prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść
konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego
Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je
stosować.

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1.Sklep Internetowy
dostępny pod adresem internetowym www.domam.com.pl prowadzony jest przez Martynę
Gąsior prowadzącą firmę

DoMam Martyna Gąsior

Ul. Starowolskiego
2a/6a

33-100 Tarnów

NIP 8733239729

REGON: 389902103

Poczta email: domam.newsletter@gmail.com

 

1.2.Niniejszy Regulamin
skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających
ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest
wyłącznie do przedsiębiorców).

 

1.3. Administratorem
danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego
Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie
i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach
Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba,
której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz
prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

1.4.Definicje:

 

1. DZIEŃ ROBOCZY –
jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.

 

2. FORMULARZ
REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający
utworzenie Konta.

 

3. FORMULARZ
ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie
Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,
w tym sposobu dostawy i płatności.

 

4. KLIENT – (1) osoba
fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo
(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży
ze Sprzedawcą.

 

5. KODEKS CYWILNY –
ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze
zm.).

 

6. KONTO – Usługa
Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez
Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym
gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez
niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 

7. NEWSLETTER – Usługa
Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim
korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy
cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o
Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 

8. PRODUKT – dostępna
w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

9. REGULAMIN –
niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 

10. SKLEP INTERNETOWY
– sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym
www.sklep.domam.com.pl

11. SPRZEDAWCA;
USŁUGODAWCA –

Martyna Gąsior
prowadząca firmę

DoMam Martyna Gąsior

Ul. Starowolskiego
2a/6a

33-100 Tarnów

NIP 8733239729

REGON: 389902103

Poczta email: domam.newsletter@gmail.com

 

12. UMOWA SPRZEDAŻY –
umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13. USŁUGA
ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na
rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

14. USŁUGOBIORCA – (1)
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo
(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi
Elektronicznej.

15. USTAWA O PRAWACH
KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.
2014 poz. 827 ze zm.)

16. ZAMÓWIENIE –
oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE
W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.W Sklepie
Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz
Zamówienia oraz Newsletter.

 

1. Konto – korzystanie
z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez
Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola
„Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez
kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty
elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez
Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej.
Hasło zostanie wygenerowane przez system i wysłane na podany adres email.

2. Usługa
Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia
Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy,
w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: domam.newsletter@gmail.com.

 

3. Formularz
Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem
dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie
Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie
dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2)
kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia
pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej
modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi
komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W
Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych
dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (kraj), adres poczty elektronicznej
oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób
płatności.

4. Usługa
Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma
charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego
pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za
jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

5. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po zaakceptowaniu polityki
prywatności.

6. Usługa
Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania
się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego
żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: domam.newsletter@gmail.com

2.2.Wymagania
techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie
multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3)
przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet
Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome
w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna
rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej
możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

2.3.Usługobiorca
obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem
i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw
autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze
bezprawnym.

 

2.4.Tryb postępowania
reklamacyjnego:

 

1. Reklamacje związane
ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe
reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury
reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca
może składać na przykład:

 

2. pisemnie na adres: ul.
Starowolskiego 2a/6a 33-100 Tarnów

 

3. w formie
elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: domam.newsletter@gmail.com

 

4. Zaleca się podanie
przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych
składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i
nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu
reklamacji.

 

5. Ustosunkowanie się
do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

3.WARUNKI ZAWIERANIA
UMOWY SPRZEDAŻY

 

3.1.Zawarcie Umowy
Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez
Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie
z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

 

3.2.Cena Produktu
uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i
zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem
Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można
ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest
informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w
tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową
Sprzedaży.

3.3.Procedura zawarcia
Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

1. Zawarcie Umowy
Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez
Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

2. Po złożeniu
Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego
przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia
Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz
potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a
Sprzedawcą.

 

3.4.Utrwalenie,
zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży
następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu
Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w
pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i
zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

4.SPOSOBY I TERMINY
PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

4.1.Sprzedawca
udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

2. Płatności
elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Payu.pl–
możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego
w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie
internetowej http://www.payu.pl/.

 

3. Rozliczenia
transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są
zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Payu.pl. Obsługę płatności
elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

 

4. PayU SA z siedzibą
w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza,
nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług
płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości
opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON
300523444.

 

4.2.Termin płatności:

 

1. W przypadku wyboru
przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności
kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

5.KOSZT, SPOSOBY I
TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 

5.1.Dostawa Produktu
dostępna jest na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.
5.2.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i
usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w
zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się
Umową Sprzedaży.

 

5.3.Sprzedawca
udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

 

1. Przesyłka pocztowa.
2. Przesyłka kurierska.
3. Przesyłka elektroniczna.
4. Przesyłka elektroniczna polega na przesłaniu Klientowi na podany w trakcie
składania Zamówienia adres poczty elektronicznej linku internetowego (adresu
URL) umożliwiającego pobranie Produktu i zapisanie na urządzeniu końcowym
Klienta (w tym celu należy kliknąć na link albo wpisać go w oknie przeglądarki
internetowej).

 

5.4.Termin dostawy
Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego
Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku
Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany
termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu
terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 

1. W przypadku wyboru
przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą
płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego
Sprzedawcy.

 

6.REKLAMACJA PRODUKTU

 

6.1.Podstawa i zakres
odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży
zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności
Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu
niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu
z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze
zm.).

 

6.2.Sprzedawca
obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe
informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz
uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce
informacyjnej dotyczącej reklamacji.

 

6.3.Reklamacja może
zostać złożona przez Klienta na przykład: 1. pisemnie na adres: ul.
Starowolskiego 2a/6a 33-100 Tarnów
2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: domam.newsletter@gmail.com

 

6.4.Zaleca się podanie
przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2)
żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub
oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3)
danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy
rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim
mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych
z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

6.5.Sprzedawca
ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy
w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

6.6.Klient, który
wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy
dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Starowolskiego 2a/6a 33-100 Tarnów.
Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie
Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest
udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

7.POZASĄDOWE SPOSOBY
ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH
PROCEDUR

 

7.1.Szczegółowe
informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

7.2.Klient będący
konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin
organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa
rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie
określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów
konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 

2. Klient uprawniony
jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie
z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr
4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat
zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych
poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

3. Klient może uzyskać
bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email
porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod
bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

7.3. Pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma
internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi
interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi
dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia
sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

8.PRAWO ODSTĄPIENIA OD
UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

 

8.1.Konsument, który
zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od
niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może
zostać złożone na przykład:
1. pisemnie na adres: ul. Starowolskiego 2a/6a 33-100 Tarnów
2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: domam.newsletter@gmail.com

 

8.2.Przykładowy wzór
formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o
Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie
jest to obowiązkowe.

 

8.3.Bieg terminu do
odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany
do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w
posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie
ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu
Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z
Produktów;
2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

8.4.W przypadku
odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

8.5.Sprzedawca ma obowiązek
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu
dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził
się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili
otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8.6.Konsument ma
obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go
osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:
ul. Starowolskiego 2a/6a 33-100 Tarnów.

 

8.7.Konsument ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania
z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.

 

8.8.Możliwe koszty
związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest
ponieść konsument:
1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły
sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany
do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne
żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu
takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili
odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu
spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub
wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia
tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

8.9.Prawo odstąpienia
od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
umów:
1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że
po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest
Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub
służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której
przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest
Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której
przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której
przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po
upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby
Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do
wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której
przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub
czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji
publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do
celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

9.POSTANOWIENIA
DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

9.1.Niniejszy punkt
Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i
Usługobiorców nie będących konsumentami.

 

9.2.Sprzedawcy
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym
konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie
od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie
rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do
Sprzedawcy.

 

9.3.W wypadku Klientów
nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby
płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to
niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia
Umowy Sprzedaży.

 

9.4.Z chwilą wydania
przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego
konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie
ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od
przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w
przewozie przesyłki.

 

9.5.W razie przesłania
Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem
obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach
tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub
uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych
do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

9.6.Zgodnie z art. 558
§ 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt
wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 

9.7.W wypadku
Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o
świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 

9.8.Odpowiedzialność
Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w
ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do
wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie
więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca
ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i
nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

 

9.9.Wszelkie spory
powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym
konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

10.POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

 

10.1.Umowy zawierane
poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

 

10.2.Zmiana
Regulaminu:

 

1. Usługodawca
zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to
jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

2. W przypadku
zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np.
świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże
Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz
384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o
zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem
jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący
konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 

3. W przypadku
zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy
ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać
praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w
życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu
na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane
Umowy Sprzedaży.

 

10.3.W sprawach
nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.
2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014
roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych
praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz
ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla
Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi
konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
(Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

 

Scroll to Top